bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaproszenie ofertowe na zakup kontenera chłodniczego

  Radom, dnia 6 czerwca 2018 r.

Zaproszenie ofertowe
Dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro
Na zakup kontenera chłodniczego
dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

1. Zamawiający, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu zaprasza do złożenia oferty na zakup 1 przewoźnego kontenera chłodniczego zgodnie z formularzem opisowym
2. Cena kontenera, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
a. Zakup kontenera chłodniczego przez Zamawiającego, tj. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu, ul. Warzywna 20, 26-600 Radom.
b. Dostarczenie kontenera do miejsca dostawy tj. miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu radomskiego.
3. Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy lub termin wskazany w projekcie umowy §2 pkt. 1.
4. Waluta umowy: złoty polski (PLN);
5. Termin ważności oferty: 30 dnia licząc od dnia upływu terminu składania oferty;
6. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego zapytania;
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1a; opatrzony pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej;
b. Podpisaną klauzurę informacyjną;
c. Dokumenty potwierdzające wymogi Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia, tj. charakterystykę w formie materiałów informacyjnych o produkcie.
d. Projekt umowy wraz z ogólnymi warunkami umowy z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania;
e. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty;
f. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, odrębnie dla każdego z Wykonawcy.
8. Ponadto do oferty należy dołączyć:
a. Wykonawcy ubiegający się wspólnie: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców biorących udział w rozpoznaniu cenowym, określające jego zakres – oryginał podpisany przez wszystkich Wykonawców biorących udział w rozpoznaniu cenowym o udzieleniu niniejszego zamówienia lub kopia poświadczenia za zgodnością z odginałem przez notariusza;
b. Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w formie spółki cywilnej;
9. Brak jakiegokolwiek z żądanych przez Zamawiającego dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie oraz przedstawienie dokumentów, które nie przedstawiają stanu aktualnego na dzień otwarcia oferty, a także złożenie oferty lub dokumentu nie podpisanego bądź podpisanego przez osoby nie uprawnione do reprezentacji oferenta spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem ust. 14.
10. Zamawiający – w przypadku nie złożenia dokumentów (nie dotyczy formularza ofertowego) – wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty, wyznaczając mu termin na uzupełnienie. Nie uzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty;
11. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;
12. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny;
13. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentowania wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia do podpisywania oferty. Pełnomocnictwo złożone ma być jako część oferty w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie;
14. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przysłonięcie korektorem, etc. Powinno być parafowane przez Wykonawcę;
15. Zaleca się żeby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. Zaleca się w treści oferty umieścić informację o ilości stron;
16. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu
ul. Warzywna 20
26-600 Radom
z dopiskiem
„Zapytanie ofertowe na zakup kontenera chłodniczego”

17. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Warzywna 20, 26-600 Radom pokój nr 1, do dnia 13 czerwca 2018 r. do godziny: 13:00.
Otwarcie oferty nastąpi 13 czerwca o godzinie 14:00. Wybór oferty nastąpi zgodnie z terminem w pkt. 5.
18. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
19. Niniejsze postepowanie będzie prowadzone z zachowaniem formy pisemnej;
20. Zamawiający dopuszcza formę porozumiewania się faksem na numer
(48) 362-78-49 lub drogą mailową na adres email: radom@piwet.net
21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu, w szczególności co do opisu przedmiotu zamówienia, istotnych postanowień umowy. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania oferty, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania oferty;
22. Kryteria wyboru oferty: 50% cena, 40% jakość i 10% termin realizacji zamówienia
23. Zamawiający powiadamia wybranego oferenta o pozytywnym rozstrzygnięciu zapytania ofertowego lub poinformuje wszystkie podmioty, które złożyły oferty o unieważnieniu postepowania, drogą elektroniczną mailową lub telefoniczną.

Załącznik:
1.Załącznik nr 1a – formularz ofertowy na jeden kontener chłodnię z przedsionkiem
2.Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy.
3.Klauzula informacyjna.Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 06.06.2018
Podpisał: Przemysław Piotrowski
Dokument z dnia: 06.06.2018
Dokument oglądany razy: 224