bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny

19.12.2018

 Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności
zespół d/s bezpieczeństwa żywności


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
RADOM

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTOR WETERYNARII
UL. WARZYWNA 20
26-600 RADOM

WARUNKI PRACY
praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
praca w terenie,
wyjazdy służbowe,
szkolenia
ZAKRES ZADAŃ
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu
wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, oraz zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu
obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu, w tym SPIWet, MPCIW;
prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań;
pobieranie prób monitoringowych;
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
znajomość przepisów weterynaryjnych
prawo wykonywania zawodu
odporność na stres
zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji
prawo jazdy kat B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: w Inspekcji Weterynaryjnej
umiejętność pracy własnej i w zespole
bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
wykonywanie zadań pod presją czasu
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
zaświadczenie - prawo wykonywania zawodu
prawo jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 28.12.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Radomiu
ul. Warzywna 20
26-600 Radom

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu ul. Warzywna 20 26-600 Radom
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piw.radom.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu ul. Warzywna 20 26-600 Radom
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do PIWet) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 m-cy od upływu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 19.12.2018

Dokument oglądany razy: 43
« inne aktualności