bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko kontroler weterynaryjny

21.12.2018

 Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

kontroler weterynaryjny
do spraw: ds. identyfikacji i rejestracji zwierząt
zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
RADOM

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
UL. WARZYWNA 20
26-600 RADOM

WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu radomskiego i miasta Radom,
- wyjazdy służbowe,
- praca przy komputerze,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- kontakt ze zwierzętami.
ZAKRES ZADAŃ
nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez podmioty utrzymujące zwierzęta gospodarskie, w szczególności: a) kontrola gospodarstw/stad w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), b) kontrola gospodarstw/stad w zakresie wymogów wzajemnej zgodności (cros complance) dotyczących utrzymywana bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz
organizacja, planowanie i realizacja programów kontroli wymogów wzajemnej zgodności oraz identyfikacji rejestracji zwierząt
nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w tym warunków utrzymywania w ramach minimalnych standardów i dobrostanu
współpraca i wymiana informacji z Biurem Powiatowym i Okręgowym ARiMR
wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: średnie technik weterynarii
doświadczenie zawodowe : 5 lat
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Warzywna 20
26-600 Radom
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piw.radom.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W związku z inicjatywą Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania dotyczącą zamieszczania w ogłoszeniach o naborach klauzuli równych szans, zachęcamy do zamieszczania w poniższej rubryce następującej informacji:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 21.12.2018

Dokument oglądany razy: 44
« inne aktualności