bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu Ogłasza nabór na kandydatów

08.02.2019

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje: w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. rok 2018, poz. 36 z późn. zm. )

Ogłasza nabór na kandydatów do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia na 2019 rok

Rodzaj czynności:
Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu radomskiego i miasta Radom.

Wymagania konieczne:
1. wykształcenie wyższe weterynaryjne,
2. posiadanie prawa jazdy kat. B i czynne prowadzenie pojazdu
3. zdolności organizacyjne,
4. komunikatywność,
5. obowiązkowość,
6. umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows,
7. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia dla osób składających dokumenty po raz pierwszy:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2. kopia dowodu osobistego lub poświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii
6. zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP,
7. aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
8. aktualne zaświadczenie od pracodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach umowy
o pracę) o otrzymywanym wynagrodzeniu brutto za miesiąc kalendarzowy stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które musi co najmniej być równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2018r. kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2 100,00 PLN),
9. zaświadczenie od innego zleceniodawcy (dla osób zatrudnionych w ramach innej umowy – o kwocie otrzymywanego wynagrodzenia brutto za m-c kalendarzowy, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, które z dniem 01.01.2018 r. będzie musiało być co najmniej równe minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu ustalanemu na dany rok kalendarzowy (w 2018r. kwota minimalnego wynagrodzenia będzie wynosiła 2 100,00 PLN),
10. zaświadczenie (zgłoszenie do ZUS) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych składkach na ubezpieczenie społeczne o zadeklarowanej dobrowolnie, zwiększonej podstawie wymiaru składek, na ubezpieczenie społeczne, która z dniem 01.01.2018r. wynosi 2 100,00 PLN.
11 prawidłowo wypełnione Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1
12. prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2
Wymagania dla osób posiadających umowy – wyznaczenia na 2019 rok obowiązujące jest tylko prawidłowe wypełnienie załącznika nr 2.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację do dnia 18 lutego 2019 r.
w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu ul Warzywna 20.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.

Oświadczenie Zleceniobiorcy – zał. Nr 1

podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – zał. Nr 2

Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 08.02.2019

Dokument oglądany razy: 140
« inne aktualności