bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór na stanowisko inspektor weterynaryjny w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radom

16.02.2018

 WARUNKI PRACY
praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
praca w terenie,
wyjazdy służbowe,
szkolenia
ZAKRES ZADAŃ
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami przy ich produkcji i wprowadzaniu do obrotu
wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie nadzoru podmiotów w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, oraz zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu, prowadzenie sprawozdawczości z w/w zakresu
obsługa programów specjalistycznych z w/w zakresu, w tym SPIWet, MPCIW;
prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, listy podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w zakresie wykonywanych zadań;
pobieranie prób monitoringowych;
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
znajomość przepisów weterynaryjnych
prawo wykonywania zawodu
odporność na stres
zaangażowanie i chęć podnoszenia kwalifikacji
prawo jazdy kat B
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe: 3 lata w Inspekcji Weterynaryjnej
umiejętność pracy własnej i w zespole
bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
wykonywanie zadań pod presją czasu
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
zaświadczenie - prawo wykonywania zawodu
prawo jazdy kat. B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 26.02.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Radomiu
ul. Warzywna 20
26-600 Radom
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty nadesłane po terminie (decyduje data wpływu do PIWet) nie będą rozpatrywane.
Oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Dokumenty nieodebrane do 3 m-cy od upływu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 16.02.2018

Dokument oglądany razy: 87
« inne aktualności