bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

05.06.2018

 WARUNKI PRACY
- praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu radomskiego i miasta Radom,
- wyjazdy służbowe,
- praca przy komputerze,
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządów wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
- kontakt ze zwierzętami.
- prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.
ZAKRES ZADAŃ
wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, a w szczególności wykonywanie zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt , w szczególności afrykańskiego pomoru świń,
sprawoanie nadzoru (kontroli) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną w zakresie spełnienia wymogów bioasekuracji,
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczosci związanej z wykonywanymi zadaniami,
pobiieranie próbek w kierunku ASF,
kontrola pod względem merytorycznym dokumentów związanych ze zleconymi czynnościami urzędowymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych,
prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami,
inne czynności zlecone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
współpraca z innymi zespołami inspektoratu.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, lekarz weterynarii
czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytoriu Rezcypospolitej Polskiej
prawo jazdy kat B
znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego w zakresie ochrony zdrowia zwierzat oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierzat
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
doświadczenie zawodowe:
mile widziany staż na podobnym stanowisku
umiejętność pracy własnej i w zespole
bezkonfliktowość, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność
wykonywanie zadań pod presją czasu
zaangażowani i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
Życiorys/CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
zaświadczenie z izby Lekarsko Weterynaryjnej potwierdzające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynrii
prawo jazdy kat B
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 15.06.2018
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Warzywna 20
26-600 Radom
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu, ul. Warzywna 20, 26-600 Radom, tel. tel. 48 362-78-49 lub 48 381-69-60, fax: 48-362-78-49 e-mail: radom@piwet.net
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@piw.radom.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu, ul. Warzywna 20, 26-600 Radom, tel. tel. 48 362-78-49 lub 48 381-69-60, fax: 48-362-78-49 e-mail: radom@piwet.net
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas określony. Przewidywany okres zatrudnienia do 31.12.2018 r. ( z możliwością przedłużenia).
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, nr telefonu.
Oferty, które wpłyną po terminie do PIW Radom oraz niekompletne nie będą rozpatrywane, zostaną komisyjnie zniszczone. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 05.06.2018

Dokument oglądany razy: 64
« inne aktualności