Dostarczanie pism w formie elektronicznej i ePUAP

Doręczanie pism w formie elektronicznej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP , umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

- maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),

- dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:

płyta CD-RW lub DVD-RW,
pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
dyskietka 1,44 MB,
(wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

- podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),

- opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

- akceptowane formaty załączników to: DOC, RTF,

XLS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG,
PDF,
ZIP.
W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie e-PUAP.

Adres skrzynki epuap2: PIWRadom

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany na terenie całego kraju


Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 26.05.2021, 13:59
Dokument oglądany razy: 97
Podpisał: Przemysław Piotrowski
Dokument z dnia: 26.05.2021