Podstawy prawne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869)
 • zarządzania Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3);

Inspekcja Weterynaryjna realizuje swoje zadania w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Prawo krajowe:
 • ustawia z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z poz. 824 z późn. zm.);
 • ustawa o 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz.1252);
 • ustawia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2018, poz. 1967);
 • ustawia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)
 • ustawia z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2019 poz. 269);
 • ustawia z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 poz. 1149);
 1. Prawa wspólnotowe:
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/625z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych)
 • Treść aktów prawnych regulujących działalność Inspekcji Weterynaryjnej dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: www.wetgiw.gov.pl

Opublikował: Przemysław Piotrowski
Publikacja dnia: 28.05.2021, 12:10
Dokument oglądany razy: 78
Podpisał: Przemysław Piotrowski
Dokument z dnia: 26.05.2021